Algemene voorwaarden

Laatst geüpdatet op 31 augustus 2022

Artikel 1 – Definities

De Verkoper

VintageHulk.com is een initiatief van ProjectsMania BV, KBO nummer 0543.940.168 – RPR Gent. Maatschappelijke zetel Sonseindestraat 99 te 9620 Zottegem – info@vintagehulk.com

De Koper

De wederpartij van de Verkoper wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Koper.

De Partijen

De Partijen zijn de Verkoper en Koper samen.

De Overeenkomst

Met de Overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen de Partijen. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens de Verkoper.

Afwijken van deze voorwaarden kan alleen mits uitdrukkelijk,  schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord van de Verkoper.

Artikel 3 – Betaling

 • De volledige koopsom wordt standaard meteen in de webshop voldaan of via voorafgaandelijke bankoverschrijving. In sommige gevallen – bv. bij facturatie van schade na retourzending gebeurt de betaling achteraf na ontvangst door de Koper van een factuur. Betaling gebeurt in dat geval binnen een betalingstermijn van 8 dagen.
 • Wanneer de Koper niet op tijd betaalt, dan is hij in gebreke. Blijft de Koper in gebreke, dan is de Verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de Koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • Blijft de Koper in gebreke, dan zal de Verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de Koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Koper zijn vorderingen van Verkopen op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 • Weigert de Koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door de Verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de Verkoper te betalen.
 •  

Artikel 4 – Aanbiedingen, offertes en prijs

 • Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 • Levertijden in offertes of op de webshop zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij Partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten die uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 • De op aanbiedingen, offerten en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde BTW en eventuele andere overheidsheffingen.
 • Het merendeel van de items die de Verkoper op de webshop aanbiedt vallen onder regeling van belastingheffing over de marge. Hierdoor wordt in de afrekening op de webshop of in de facturen de BTW exclusief prijzen niet expliciet. Enkel het bedrag inclusief BTW wordt in dit geval vermeld.

Artikel 5 – Herroepingsrecht en retour

 • De Koper heeft het recht om na ontvangst van de bestelling binnen de 14 kalenderdagen de overeenkomst te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de Koper ontvangen is. Hiertoe stuurt de Koper een melding per e-mail naar de Verkoper en voegt het door de Koper ingevulde modelformulier tot herroeping toe dat de Verkoper op via de webshop (in de FAQ) beschikbaar stelt.
 • Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten slechts beperkt houdbaar zijn of op maat gemaakt zijn.
 • Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiker voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 • Na de melding tot herroeping heeft de Koper maximaal 14 kalenderdagen om de goederen naar de Verkoper terug te sturen.
 • Wanneer de volledige bestelling herroepen wordt, dan worden de eventuele initiële verzendkosten die de Koper betaalde bij aankoop terugbetaald door de Verkoper. Wanneer slechts een gedeelte van de bestelling herroepen wordt, worden de initiële verzendkosten niet terugbetaald.
 • De kosten voor het terug opsturen van de goederen na uitoefenen van het herroepingsrecht door de Koper zijn ten laste van de Koper.
 • De geretourneerde goederen dienen in dezelfde staat te zijn als initieel door de Verkoper opgestuurd. Gezien het veelal gaat om antieke of tweedehandsgoederen en de goederen meestal gebruiks- en ouderdomssporen hebben gelden foto’s die de Verkoper heeft genomen net voor verzending als referentie. Bijkomende schade aan de goederen wordt gefactureerd door de Verkoper aan de Koper volgens de geraamde waardedaling van het desbetreffende item door de bijkomende schade.
 • De Koper zal de de items – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan de Verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijk instructies.

 

Artikel 6 – Wijziging van de Overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkosmt dienovereenkomstig aan.
 • Indien Partijen overeenkomen dat de overeekomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Verkoper stelt de Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht de Verkoper de Koper hierover vooraf schriftelijk in.
 • Indien Partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft de Verkoper daarbij aan in hoeverre een wijziging aan of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

Artikel 7 – Oplevering en risico-overgang

Zodra het gekochte door de Koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van Verkoper naar Koper.

Artikel 8 – Onderzoek en reclames

 • De Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in iedere geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen Partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 • Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door de Koper schriftelijk bij de Verkoper worden ingediend.
 • Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft de Verkoper het recht om of te herstellen, of opnieuw te leveren, of om van levering af te zien en de Koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
 • Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan de Verkoper worden tegengeworpen. Ook normale gebruiks- en ouderdomssporen (die meestal duidelijk op de gedetailleerde productfoto’s worden getoond) kunnen wegens de aard van de goederen geen aanleiding zijn tot tegenwerping.
 • De productinformatie die op de website getoond wordt, met inbegrip van toewijzing aan tijdsperiodes, stijlen, ontwerpers, producenten, land van oorsprong,… is tot stand gekomen door onderzoek en kennis van de Verkoper naar best vermogen. Afwijkingen of fouten hierin kunnen geen oorzaak zijn van tegenwerping.

Artikel 9 – Monsters en modellen

Is aan Koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijnovereengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 10 – Levering

 • Alle leveringskosten zijn voor de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in voorafgaandelijk akkoord.
 • Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 • Indien Koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van Koper op te slaan.
 • Indien de zaken worden bezorgd, is Verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 • Indien Verkoper gegevens van Koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze gegevens aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 • Een door Verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet Koper Verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
 • Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 11: Overmacht

 

 • Kan Verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door Koper geleden schade.
 • Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee Verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door Koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van Verkoper.
 • Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan Verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens Verkoper voldoen, tenzij zulks aan Verkoper te verwijten is.
 • Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens Koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft Koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 12: Overdracht van rechten

 • Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 • De bij Verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van Verkoper totdat Koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 • Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan Verkoper worden tegengeworpen.
 • Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan Koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
 • Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft Verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat Koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
 • In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van Koper zijn de verplichtingen van Koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 • Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 • Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15: Klachtplicht

 • Bij klachten dient de Koper zich allereerst te wenden tot de Verkoper via de contactgegevens vermeld op de webshop of in deze Algemene Voorwaarden, Art. 1
 • De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
 • Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, kan de Koper alle informatie met betrekking tot consumentenbescherming vinden op de website van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming
 • Is een klacht gegrond, dan is Verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 16: Garanties

 • Alle garantieregels m.b.t. consumentenkoop zijn van toepassing, waaronder expliciet alle regels rond consumentenkoopwetgeving die hun oorsprong vinden in de Europese richtlijn voor verkoop van fysieke goederen (RL (EU) 2019/771).
 • De Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat Koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door Koper voor nieuwe producten en één jaar voor alle tweedehandsgoederen (waaronder quasi alle vintage en antieke producten op de webshop vintagehulk.com).
 • De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 • Indien de door Verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

Artikel 17: Toepasselijk recht

 • Op deze overeenkomst tussen Verkoper en Koper is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
 • Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 18: forumkeuze

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Gent

 

Updating…
 • Geen producten in de winkelwagen.